FORDSON MAJOR E27N TANKARMATUR

Fordsons bränslesystem börjar i tanken, det är även där en hel del driftstörningar orsakas. Dålig filtrering i samband med en gammal, rostig tank full med skräp slutar ofta med oförklarliga driftstopp. Det allra viktigaste är att få tanken helt ren och att filtrera bränslet.

 

FILTRERINGEN AV BRÄNSLET.

EN AV DE VIKTIGASTE DELARNA I HELA TRAKTORNS BRÄNSLESYSTEM FINNS REDAN I TANKEN OCH 

PÅVERKAR TRAKTORNS DRIFTSÄKERHET.

Ett viktigt tips vid start är att ALLTID starta med full tank i start bensin tanken. Självtrycket av bränsle från tanken ned till flottörhuset är som högst när tanken är full. Flödet minskar till viss del via de rör, kranar och filtrering som bränslet först måste passera ned till förgasaren. Detta märks tydligast när motorn är kall och vid körning med choke och belastning. Då är motorns behov av bränsle som allra störst och detta kräver helt fritt flöde av startbensin ned till flottörskålen. Om systemet är i samma skick som när traktorn var ny fungerar allt, men principen med självfall utan bränslepump gör att minsta störning av exempelvis skräp och rost kan ge problem. Om något hindrar flödet ned till förgasaren kan detta problem till viss del åtminstone tillfälligt reduceras om start tanken är full med bensin.

Ju mindre bränsle du har i start tanken desto mer känsligt blir systemet och förgasarens funktion blir allt känsligare och minskar successivt driftsäkerheten i samma takt ifall något skräp samtidigt hindrar bränsleflödet ned till flottören. Problemet märks oftast inte riktigt lika väl när man kör på huvud tanken, dels eftersom den har betydligt större mängd bränsle, och dels för att den ofta redan kan vara filtrerad (under förutsättning att huvudfilter finns) samt att bränslet inte hindras lika mycket då den bara rinner rakt genom ett större hål rakt ned i slamsamlaren direkt men principen är densamma även där.

Som bekant anses inte Fordson Höglund som den mest driftsäkra och ibland ganska svårstartad, orsaken är ofta ett fint nästan osynligt rostpulver som kommer från tanken och hamnar slutligen i flottörskålen där den hindrar bränslet. Därför skriver jag med stora bokstäver ...SE TILL ATT FILTRERINGEN FUNGERAR OCH INTE ÄR IGENSATT SAMT ATT TANKEN, GLASSKÅLEN/SLAMMSAMMLAREN OCH FÖRGASARENS FLOTTÖRSKÅL DÄR BRÄNSLETS JUSTERBARA BANDNINGS NÅL SITTER ÄR HELT RENA OCH FRIA FRÅN ROST, SMUTS OCH ANNAT SKRÄP, SE ÄVEN TILL ATT DE SMÅ HÅLEN I TANKLOCKEN INTE ÄR IGENSATTA UTAN ATT LUFT KAN FLÖDA FRITT IGENOM IN I TANKEN!!!!!... jätteviktigt... SE BILD 1 OCH 2 Gör du detta ökar du driftsäkerheten med flera ljusår. Se även bild 11

Blås ALDRIG med tryckluft in i flottörskålen vid rengöring. Ta alltid bort flottörlocket och rengör. Flottören deformeras otroligt lätt vid minsta övertryck. SE BILD 9

Det förefaller dessutom vara så att original tank filtret (Bild 1 och 2) på något sätt var ett tillval, eller bara monterades på vissa traktorer, så kontrollera att du har detta annars bör du absolut överväga att tillverka någon typ av filtrering. Filtret finns inte med i reservdelslistan men jag har hittat det på några traktorer inklusive min egen, dock inte alla och jag har inget bra svar på varför det är så.

Slamsamlaren i form av en glas skål under tankens kran armatur fungerar bara på grövre skräp och eventuellt avskiljning av vatten. Är det fråga om mindre skräp och rostpulver följer detta tyvärr med genom och hamnar i flottörnål, flottrörmunstyckets justerbara ställnål och huvudmunstycket istället där det snabbt ställer till med driftstörningar och motorstopp.

Som eftermarknad finns dock en motsvarighet på stora tankens filtrering i form av ett cylindriskt filer som träs i  eller gängas i och sedan sitter i glas skålen SE BILD 5. Skaffar man detta (eller liknande) och även monterar ytterligare hemmagjort filter samt rengör tanken och beaktar alla nedanstående punkter så bör en stor del av eventuella driftstörningar minska radikalt. Smuts och skräp i kombination med principen själv fall ned till förgasaren är en ganska sårbar kombination som kräver att allt är rent och att bränslet rinner fritt.

Samtliga bilder är klickbara

tappkran1.jpg (52685 byte)

OVAN BILD 1: En jätteviktig detalj många inte tänker på men som gör så otroligt mycket för driftsäkerheten. Primärt bränslefilter. Detta ska ALLTID sitta inåt i tanken på tank kran-armaturen som håller slammsamlaren . Filtret sitter bara på klämt och kan enkelt tas av.

tappkran_filter.jpg (51980 byte)

OVAN BILD 2 närstudie av filtret Det lilla enkla men så viktigt för driftsäkerheten. Tankfiltret, här helt löst. Detta ska bara träs på innan armaturen skruvas fast i tanken och sitter alltså vänd inåt inne i tanken. Inga verktyg krävs.

cvt121a.jpg (15913 byte)
OVAN BILD 5: Eftermarknads filer som kan användas tillsammans med glas skåls slamsamlaren. Nackdelen är att bränslet från start tanken fortfarande inte filtreras så även om huvud tanken filtreras kommer skräp i alla fall in från start tanken. FILTRET KAN BESTÄLLAS EXEMPELVIS HÄR

tankarmatur1.jpg (51884 byte)

OVAN BILD 6: Tankens kranarmatur. Här syns inget av filtret som beskrivs på denna sida. Inte heller reservdelskatalogen nämner något, mycket mystiskt för det finns på ett flertal traktorer jag kollat på.
tank1.jpg (109856 byte)
OVAN BILD 8: Inte heller här syns något om bränslefilter i tanken, likväl finns detta lilla men viktiga filter.

flottor.jpg (52449 byte)
OVAN BILD 9: Så här går det om man försöker blåsa rent genom skruvhålen. Flottören till vänster trycktes ihop trots att blåsmunstycket hölls en bit ifrån skruvhålen. Alla skruvar under flottörhuset var bortskruvade men det räckte inte utan flottören trycktes ihop ändå.. Det blir större kraft än man kan tro vid relativt lågt tryck. LÄRDOM AV DETTA... Ta ALLTID isär hela flottörhuset och plocka bort flottörlocket vid rengöring.

Flottören till höger är fortfarande hel och det är så den ska se ut på Kingston systemet

 


kran_oring.jpg (23960 byte)
OVAN Bild 10 Gammal kran med ny O-ring från Biltema i spåret. Jämför ALLTID med originalet innan du byter. Smörj kranen. Krytox är bäst men i brist på annat går vanlig automatväxel låds olja dextron 3 eller högre också bra.

OVAN Bild 11. Här samlas rostpulver, skräp och skit från tanken som inte filtrerats bort på vägen ned till flottörhuset. När detta lägger sig runt nålen och munstycket som syns till vänster finns inte en chans att motorn kan gå. Det blir driftstörning direkt. Ser det ut så här, rengör.

Ett problem är att detta original / tillbehörs filter bara filtrerar i den stora tanken. Startbensinen passerar däremot tyvärr fortfarande helt ofiltrerad då något filer inte finns i start bränsle tanken, problemet kvarstår med skräp i bränslet.

Självklart kan man montera ett filter direkt på bränsleledningen men detta kan ge andra problem då detta ger för stort motstånd i systemets flöde av bränsle som tyvärr endast bygger på självfall, dessutom är det ju inte original. Filtrerings problemet kan dock åtgärdas på följande vis.

Skaffa fram ett runt metall nät filter. Kan hittas som i mitt fall på en gammal oljepanna. Alternativt finns filtermaterial att köpa. Ta upp ett större hål som passar runt hålet i mitten för stora tanken samt ett mindre vid sidan om mittför hålet där startbensinen flödar in till gasskålen. När detta filtret finns så granteras du att även skräp från start tanken fastnar i glas skålen och dessutom filtreras fotogentankens bränsle en extra gång. Kolla så att det inte blir för stort spel mellan kran armaturens hål in och filtret. I så fall kan man klippa ut ett par lager packningspapper runt hålet och lägga emellan alternativt lägga en o-ring emellan filter och kran armaturen. SE BILD 3 och 4  

 

branslefilter2.jpg (65294 byte)

branslefilter3.jpg (9689 byte)

OVAN BILD 3. Det hemmagjorda filtret som bara tillåter att skräp följer med IN i glasskålen men INTE UT från den. Hålet i mitten är för stora tanken och hålet i sidan är mittför där startbensinen ska rinna IN i skålen. Bränslet filtreras alltså när det ska rinna ut igen till flottörhuset. Detta fungerar kanonbra. OVAN BILD 4 Här syns samma hemmagjorda filter på plats i kran armaturen, men utan glaskoppen under. Skräp kan komma IN till slamsammlarens glaskopp men fastnar i koppen och inte ut eftersom hålet ut till förgasaren sitter ovanför på andra sidan. Detta fungerar bra. Filtret hålls på plats genom att detta monteras först närmast hålen för bränslet, sedan gummiringen och sist glaskroppen. Med allt på plats är det bara att dra åt skruven under koppan så är allt klart att användas.

Klicka på bilden så får du en förklaring mer i detalj.

 

RENGÖRING OCH SERVICE AV TANKEN SAMT DESS ARMATUR OCH LÄCKAGEPROVNING.

 • Som redan nämnts är en av de viktigaste faktorerna för störningsfri motorgång att tanken är ren och att inga små partiklar i form av exempelvis ett fint pulver av rost och korrosion följer med bränslet ned till flottörskålen där detta ställer till störningar i form av driftstopp på grund av flödande flottör, eller att munstycken sätts igen.

 • Förutom att filtrera bränslet ordentligt bör man med jämna mellanrum rengöra själva tanken ordentligt samt titta över själva kran armaturen för att slippa läckor. Detta kan säkert göras på många sätt och jag är alltid tacksam för de förslag jag får in via denna hemsida. Nedan beskriver jag hur jag har gjort och detta har fungerat utmärkt för mig.

 • Se ALLTID till att de små hålen i tanklocken inte är igensatta så att luft kan komma in i tanken. Annars uppstår vakuum som hindrar bränslet att rinna ned

DEL 1 AVMONTERING AV TANK SAMT INSPEKTION OCH SERVICE AV TANKARMATUR

 1. Töm Tanken. Passa på att kontrollera att hålen i tanklocken inte är igensatta.
 2. Om elsystem finns. Koppla bort batteriet, risk för gnistbildning och bensin är inte en bra kombination och lossa även generator anslutningarna.
 3. Skruva försiktigt loss bränsleröret som går ned till flottören. Lossa och ta bort glasskålen.
 4. Skruva loss alla övriga bränslerör samt tank kranarmaturen. Syftet är att dels kunna ta bort tankfiltret om sådant finns så detta inte skadas vid rengöring samt att vid heltäckande inspektion och service vid behov kunna reparera läckage i eller andra defekter i tank, bränsleledningar och kran armatur. 
  Är du säker på att inget filter finns i huvudtanken och allt i övrigt verkar OK med rör, dess då anslutningar och kranar samt inte läckage föreligger kan du hoppa över detta steg 4 men notera då att rengöringen kan försvåras något om detta sitter kvar.

 5. lossa därefter tankens främre och bakre bygel och lyft bort tanken. Eventuellt måste även luftfilter monteras bort för enklare åtkomst av bakre bygelmutter.
 6. Lyft av tanken och lägg den så den blir lätt att arbeta med, lämpligen på två pallbockar med en mjuk trasa emellan så inte lacken skadas. OBS! Tänk på att exempelvis betonggolv och bensinrester kan orsaka brand ifall du tappar tanken då gnistor kan uppstå ifall tanken slår emot exempelvis betongen golv.
 7. Inspektera alla gängor, rör och nipplar och kranar, (under förutsättning att du inte valde hoppa över steg 4). Skaffa nytt om något är i för dåligt skick. Ta en ordentligt koll på de två gummi O-ringarna på kranarna.
 8. Skaffa nya delar eller renovera om de gamla verkar i för dåligt skick. Delar kan beställas exempelvis här:
  Klicka för-Bränslerör1  Bränslerör2 Nippel Rörnipplar till tankarmatur och flottör Glas skål Kranarmatur Extrafiler till glas skålen Kranar (Äldre) Kranar (Nyare)

 9. Om O-Ringarna är dåliga så har jag provat Biltemas vanliga O-ring set där en O ring passade och de har fungerat utmärkt, men de BÖR smörjas med Krytox 29710 (Teflonbaserat O-ring smörjmedel) innan montering och bör få något milligram tillfört ungefär vartannat år. Får man inte tag på Krytox 29710 bör man åtminstone smörja med något fett som inte är skadligt för O-ringar. Exempelvis finns teflonbaserat fett som används vid montering av skyddsdamasker i bromsok som duger gott. Oavsett vad man väljer är det viktigt att kontrollera att fettet inte löser upp O-ringen som vissa vanliga petroleumbaserade kan göra. NOTERA att det är VIKTIGT att O ringen inte är för tjock, samt att den måste sitta riktigt "tight" i spåret, jämför ALLTID med originalet.
 10. De cylindriska hålen som kranarnas o ringar ska löpa i i kran armaturen måste vara blanka, rena och fina annars slits O ringen och orsakar läckage när den är öppen. TIPPS. Ta ett bakvänt ca 3mm borr och sätt på en borrmaskin med lågt varv OBS!! DU SKA HA DET DU NORMALT BORRAR MED PÅ BORRET VÄNT INÅT I CHUCKEN ISTÄLLET, annars kan du skada aluminium huset. Ta sedan en liten bit trasa eller trassel och linda in mot rotations riktningen. Smörj in med Autosol och kör sedan sakta, försiktigt trasan i kranarmaturens kranhål med borrmaskinen. Tvätta rent och smörj in med Krytox så kommer kranen fungera utmärkt utan läckage.

DEL 2. RENGÖRING AV TANK..

Du behöver:

 1. En kedja

 2. Tryckluft

 3. En dammsugarslang modell mindre förstärkt med ståltråd så den kan böjas eller rätas exempelvis flexislang eller kabelslang.

 4. En trycklufts driven dammsugare, av Vac-U-Gun typ. Vill man inte köpa en så kan den händige bygga en enklare variant själv. En kraftigare rör för luftens flöde och ett mindre vinklat i flödesriktningen där tryckluften kopplas på.  Den lilla extra finessen punkt 3 är inte nödvändig men visar en ganska effektiv princip.
  Tillverkar du en själv så bör det nämnas att denna konstruktion, åtminstone i teorin kan bygga upp statisk elektricitet som faktiskt kan kännas lite i handen. Detta avhjälps enkelt genom att koppla en vanlig jordkabel mellan munstycke och tankplåten, om fenomenet kvarstår dra en kabel till och koppla på något som är jordat exempelvis höljet på jordad el utrustning (
  Kan låta otroligt, men jag har faktiskt råkat ut för detta)

Man bör INTE använda vanlig el dammsugare då bensinångor, vatten och annat skadligt för vanliga dammsugare kan finnas i tanken. Dessutom finns både stark ström och eventuellt förekommer gnistbildning i elektriska dammsugare därför avrådes bestämt användning av el dammsugare av säkerhets skäl vid rengöring av tank.

 

RENBLÅSNING

 1. Se till att tanken är helt torr så damm och skräp inte fastnar i bränslerester eller klibbar fast. Sätt fast den långa förlängnings slangen på dammsugaren och dammsug sedan ur tanken noga, växla mellan att blåsa tryckluft och dammsuga både stora och lilla tanken. Notera gärna Vac-U-Gun principen som BÅDE blåser OCH dammsuger SAMTIDIGT. Detta ger ganska bra resultat.
 2. Lägg i  en vanlig kedja (Inte rostig) och rysta runt vänd runt tanken kontinuerligt så den noga så den släpar runt i hela tanken överallt noga i båda tankarna, skaka inte så du får bucklor bara, använd inte för stor eller tung kedja.
 3. Dammsug och blås om vartannat igen.

TANK SKÖLJNING.

Vissa menar att sköljning med vatten kan starta en rostreaktion. Jag har gjort exakt så här efter tips från erfarna bil renoverare och har inte haft några som helst problem. Om tanken är mycket förorenad och rostig eller inte använd på mycket lång tid kan det vara en god idé att prova detta.

Det viktiga är att snabbt få bort allt vatten efter sista sköljningen. En eventuell, påstådd rostreaktion tar inte full fart förrän vattnet runnit ut ur tanken och syresatt luft samtidigt kommit in i sådan omfattning att den fuktiga syresatta luften kommer i kontakt med insidan av tankens väggplåt efter sköljningen. Det är alltså inte själva sköljningen med vatten som orsakar korrosionen utan tiden mellan när sköljningen är avslutad tills allt är torrt och allt vatten är avlägsnat som är avgörande.

 1. Ställ tanken ute på pallbockar, fyll hela tanken med rikligt flödande vatten och skölj länge noga, öppna under och häll ur låt vattnet flöda rikligt hela tiden. Vänd även opp och ned skruva på bränslelocken fyll in från tankarmaturens hål som då blir uppifrån. När tanken är full öppna igen och låt vattnet snabbt flöda ut, gör om proceduren flera gånger åt båda hållen. Skölj rikligt, det är vattenflödet som tar med sig skräpet ut.

 2. Torka ur noga, blås med tryckluft. Fyll OMEDELBART med ren K-Sprit. Vippa tanken fram och tillbaka och skölj igenom tank väggarna NOGA och häll ut igen så inte vattnet som nu blir bundet till K-Spriten inte orsakar ny rost. Slå i lite bensin  blandat med lite K-sprit, skvalpa runt NOGA och häll ut igen.

 3. Luften inne i tanken innehåller nu fortfarande mycket vatten. Blås igenom igen noga med tryckluft respektive dammsuga växelvis så eventuella vatten rester fuktig luft cirkulerar ut.

 4. Varm torka därefter tanken genom att förvara tanken riktigt varmt och torrt så all eventuell kvarvarande vätska avdunstar under nästkommande dygn, pannrum, husets torkrum eller ett dygn med byggfläkt är bra, se till att det blir minst 40-50 grader gärna varmare, helst 70-80 grader.

 5. Kör igenom en gång till med kedjan (Se punkt 2 "renblåsning") och dammsuga ur,  När tanken är torr skölj ytterligare en gång med lite bensin blandat med K-sprit och avsluta med att låta lite tunn motor olja skvalpa runt i tanken. Låt gärna oljan vara kvar tills du monterar tanken. 

 6. När traktorn förvaras över vintern bör man ur detta perspektiv låta traktorn stå med full tank för att slippa ny rost, kondens och skräp. I manualen förespråkar man dock tom tank, troligen på grund av brandrisk och att bränslet kan förlora sina egenskaper om den förvaras länge i tanken.

Läckage kontroll

Läckage kontroll kan utföras med hjälp av lite såpa blandat med lite glycerol och tryckluft. Alternativt kan man ta lite av barnens "såpbubbel"

Självklart ska tanken alltid vara helt tom vid detta test

Förfarandet fungerar bra och används till och med som godkänt förfarande vid läckagetest på flygplan. Fördelen är att den är relativt enkel och innefattar sådant man har hemma. Lämligen bör man läckagetesta:

 • Innan tanken monteras.

 • Efter montering och alla bränslerör är på plats.

 • Vid misstanke om läckage eller där läckan kan vara svår att upptäcka.

 1. Öppna tanklocket, blås in i tanken med trycklufts pistolen. Det kan vara bra att vara två stycken där den ena blåser in kontinuerligt.
  OBS Tanken ska INTE vara luft tät då exploderar den.  Tankens påfyllningshål ska hela tiden vara öppet så luft kan cirkulera ut igen. När du blåser in bildas ett litet men helt ofarligt övertryck i tanken även om luften blåser ut genom locket.
 2. Måla nu med en pensel såpa/glycerol såpbubbel-vattnet utanpå tanken i alla skarvar eller där en läcka misstänks.
 3. Om minsta läcka finns kommer bubblor uppstå i såpan av det övertryck som finns i tanken från tryckluften.
 4. Finner man en läcka men är osäker, försök nå in lite närmare den misstänkta läckan med trycklufts munstycket ifall mer exakt lokalisering av läckan krävs.
 5. Proceduren fungerar även när armatur och rör är monterade på traktorn och kan med fördel användas på rörskarvar i bränslesystemet. VIKTIGT! Koppla för säkerhets skull ALLTID bort röret nere vid flottören. Flottören är väldigt känslig för övertryck och trycks väldigt lätt ihop och kan i värsta fall gå sönder vid mista övertryck. SE BILD 9